پیام مسعود رجوی به جوانان دلیر، زنان قهرمان و مردان به‌پاخاسته – ۹دی ۹۶